Garantivillkor

Allmänna Garantivillkor FormTrappan

Allmänna garantivillkor FormTrappan AB – Garantin gäller eventuella fabrikationsfel eller fel som orsakats eller uppkommit under montering.

FormTrappan AB undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Observera att vissa mindre kvistar får förekomma. Under tiden för lagenlig reklamationsrätt, dvs 3 år, kommer FormTrappan AB via sin egen organisation eller en behörig partner, efter bedömning, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar FormTrappan AB för reparation, reservdelar, arbete och eventuella resekostnader.

Reparationer eller felsökning som inte har godkänts av FormTrappan AB ersätts inte. Utbytta delar tillfaller FormTrappan AB. Om varan inte längre säljs av FormTrappan AB, erbjuds en lämplig ersättningsvara. Det är FormTrappan AB som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara. Vid påkallande av ett garantiarbete som inte omfattas av garanti, faktureras faktiskt kostnad enligt service/installationsföretagets gällande prislista.

Garantivillkor

Garantin gäller från produktens ursprungliga monteringsdatum. Faktura och garantibevis måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller i första hand enbart produktens ursprungliga köpare och överlåtes inte med automatik. Önskas garantin överlåtas skall ett överlåtelseformulär fyllas i och skickas in till FormTrappan AB minst 14 dagar innan överlåtelsen skall träda i kraft.

Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid (max 2 månader) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin. Garantin gäller inte om produkten har installerats i annat sammanhang än för hemmabruk i inomhusmiljö. Garantin gäller inte produkter som använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte heller skador som uppkommit i samband med fuktskada eller onormal luftfuktighet i fastigheten.

Problem gällande planhet, sprickor, spänningar och dimensioner kan inte bedömas eller åtgärdas om luftfuktigheten ligger utanför intervallet 30–60% RF. Materialet måste då åter besiktigas när RF varaktigt (minst 4 veckor) återgått till normala värden.

Observera att en glipa som uppstår mellan två plankor i ett trappsteg inte omfattas av garantin. Trä är ett levande material och har en förmåga att anpassa sin fuktkvot till omgivande miljö över tid, dvs trä rör på sig när luftfuktigheten förändras. Normalt har man torrare luft inomhus under vintern då luften värms upp av radiatorer, kaminer och värmepumpar vilket kan medföra att trä krymper.

Skötselanvisningar

Kunden måste ha följt produktens anvisningar för skötsel samt gällande regler för att kunna utnyttja garantin. Monteringen måste vara utförd av en certifierad FormTrappan montör. Garantibevis och skötselanvisningar följer med produkten vid installation.

Tillvägagångssätt för hjälp

Kontakta försäljningsdistriktet (finns kontaktuppgifter i orderbekräftelsemailet). Se till att du presenterar ditt ordernummer, faktura och garantibevis för att garantin ska gälla. Försäljningsdistriktet sköter i sin tur frågor med huvudkontoret vid behov.

Förutsättningar och genomförande av besiktning

Berörda parter bör närvara vid besiktningen. Besiktningen skall utföras och bedöms vid normal belysning och ljusinfall. Besiktningen ska i allmänhet ske stående.